Souhlas s užitím osobních údajů

Odesláním registračního formuláře zákazník, tazatel či zájemce o spolupráci souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu zadaném do registračního formuláře. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem poskytnutí bližších informací o nabídce služeb či pracovních příležitostech a vedení databáze zájemců o tyto informace. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě. Tento souhlas je poskytnut na období pěti (5) let nebo do odvolání souhlasu.

Odesláním registračního formuláře zákazník, tazatel či zájemce o spolupráci potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tedy:

A/ Účel a rozsah zpracování osobních údajů („“)

Účelem zpracování osobních údajů je realizace výše uvedených služeb a poskytování informací o pracovních příležitostech. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu/pro plnění účelu spolupráce mezi správcem a zpracovatelem OÚ a zákazníkem, tazatelem či zájemcem o spolupráci. V případě, že klient s poskytnutím svých OÚ za tímto účelem nesouhlasí, nelze spolupráci či případný smluvní vztah realizovat. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje klienta v registračním formuláři, případně jeho kontaktní údaje. Subjekty OÚ jsou všichni klienti využívající výše uvedené služby a zájemci o bližší informace o pracovních příležitostech. Tento rozsah OÚ je spol. oprávněna zpracovávat za účelem ochrany svých práv ve vztahu ke klientovi, a to po dobu pěti (5) let od počátku smluvního vztahu nebo do odvolání souhlasu.

B/ Správce a zpracovatel OÚ

Spol.: Mgr. Dagmar Halová, Komenského 343, Grygov, IČ 88031004 veškeré zpracování OÚ provádějí sama a vlastními prostředky.

C/ Příjemci údajů

Spol.: Mgr. Dagmar Halová, Komenského 343, Grygov, IČ 88031004  OÚ zákazníka, tazatele či zájemce o spolupráci předajá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv jiné třetí osoby.

D/ Práva zákazníka, tazatele či zájemce o spolupráci

Zákazník, tazatel či zájemce o spolupráci má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Klient má především právo požádat provozovatele webových stránek - spol. Mgr. Dagmar Halová, Komenského 343, Grygov, IČ 88031004 o informaci o zpracování svých OÚ ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Spol Mgr. Dagmar Halová, Komenského 343, Grygov, IČ 88031004 je povinna klientovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech klienta. Domnívá-li se klient, že jeho OÚ jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo požádat o vysvětlení. Dále může vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci OÚ apod. V každém případě, kdy se klient domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho OÚ, se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).